logo

TR | EN

İştirakçiler

Anasayfa » İştirakçiler

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ (Alfabetik sırayla)

EUROPEAN SOCIETY FOR AGRICULTURAL AND FOOD ETHICS (EurSafe)

Avrupa Tarım ve Gıda Etiği Derneği (EurSafe) tarım ve gıda sisteminde var olan etik konularla / sorunlarla ilgilenen insanlar arasında network sağlayan uluslararası, kültürlerarası ve mesleklerarası bir organizasyondur. Bağımsız bir kuruluş olan EurSafe akademik dünya ile pratik yaşam arasında bir köprü görevi görür.

EurSafe, tarım ve gıda arzının etik konularında (a) uluslararası akademik araştırmaları ve eğitimi teşvik etmeyi ve (b) uluslararası bilimsel ve toplumsal tartışmalar için uygun ortamlar yaratmayı amaçlar.

Bu amaç doğrultusunda Derneğin en temel etkinliği olan EurSafe Kongreleri, akademisyenlerin, tarım ve gıda endüstrisi kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve politika yapıcıların tarım ve gıda etiği alanındaki son gelişmeleri tartıştıkları önemli bir Avrupa buluşması olarak kabul edilmektedir. Bu kongreler aynı zamanda gıda ve tarım etiği alanıyla ilgili farklı mesleklerin buluştuğu yararlı bir platform işlevi görmektedir. Derneğin kurulduğu 1999 yılından 2015 yılı sonuna kadar 12 EurSafe Kongresi gerçekleştirilmiş bulunmaktadır.

EurSafe Kongreleri dışından Dernek tarafından çeşitli konferanslar ve çalıştaylar da düzenlenmektedir. Derneğin Springer Yayınevi tarafından yayınlanan Journal of Agricultural and Environmental Ethics (JAEE) ile de güçlü bağları bulunmaktadır. EurSafe JAEE yönetiminde ve editörler kurulunda temsilci bulundurmaktadır.

Bir uluslararası network olarak EurSafe farklı uluslardan gelen ve farklı disiplinlerde çalışan tarım ve gıda etiği araştırıcılarını yan yana getirmektedir. Bu olgu, özellikle AB tarafından finanse edilen projeler başta olmak üzere uluslararası fonlara erişmek için gerekli işbirliği ve koordinasyonun sağlamasını kolaylaştırmaktadır. Bu birlikteliğin bir başka temel yararı da, farklı deneyimlerden gelen nitelikli seslerin tarım ve gıda etiği alanında araştırma önceliklerinin belirlenmesine yaptığı olağanüstü katkıdır.

EurSafe’in Avrupa ülkelerinin hemen hepsinden gelen bireysel üyeleri vardır. Bunun yanında birçok üniversite, araştırma merkezi, kamu kurumu, iş dünyası kuruluşu ve sivil toplum örgütü Derneğin kurumsal üyesidir.

EurSafe yönetim organı olan “executive committee” Derneğin genel kurullarında mesleki disiplinler, diller, uluslar ve cinsiyet açılarından dengeli bir kompozisyon gözetilerek seçilmektedir. Mevcut Yönetim Komitesinin Başkanlığını, Norveç Bergen Üniversitesi Bilimler ve İnsani Çalışmalar Merkezi’nden (Center for the Study of the Sciences and Humanities) Prof. Dr. Matthias Kaiser yapmaktadır.

 

FOOD ETHICS COUNCIL

Merkezi Londra’da bulunan Food Ethics Council (Gıda Etiği Konseyi) gıda ve tarım etiği konularında bağımsız görüş ve öneriler geliştiren bir sivil kuruluştur. Amacı; insanlar, diğer canlılar ve çevre için sağlıklı ve adil bir gıda sistemi yaratılmasıdır.

Bir hayır kurumu (charity) statüsünde çalışan Konsey, bu niteliği gereği çalışmalarında kâr amacı taşımaz ve herhangi bir siyasi parti ya da dini organizasyonla ilişki kurmaz. Vizyonu “gıdaların üretim ve ticaretinin adil ve insani bir biçimde yapıldığı, herkesin sağlıklı gıdaya sürdürülebilir bir biçimde eriştiği bir dünya” olarak belirlenmiştir.

Konseyin, akademik araştırmacılardan başlayıp; çiftçilik, iş dünyası ya da tarım-gıda politikaları alanlarında fiilen çalışmaya uzanan bir eksen üzerinde çeşitli görevlerde bulunan ve hepsi kendi alanlarının öncü isimleri olan14 üyesi vardır. Tarım ve gıda sisteminin farklı noktalarından geldikleri için Konseye geniş bir bilgi ve deneyim zenginliği taşıyan üyeler Konseyde kurumlarını temsilen değil, bireysel olarak yer alırlar.

İnsana, hayvanlara ve çevreye saygılı olan, adil ve güçlükleri yenme kapasitesine sahip bir gıda sistemi yaratılabilmesi için tarım ve gıdaya ilişkin her türlü karar alma sürecinde etik düşünce ve yaklaşımların yer alması gereklidir. Bu bağlamda, Konseyin temel katkısı etik mülahazaları karar alma süreçlerine taşıyarak, adil bir gıda sistemi için katılımcı düşünmeye ve cesaretli davranmaya dayalı kararlar alınmasını kolaylaştırmaktır.

Konsey çalışmalarına etik ilkeleri ve savunduğu değerler yol gösterir. Bu çerçevede Konsey; (a) iyilik, özerklik ve adaleti temel etik ilkeler olarak savunur, (b) kurumsal bağımsızlığını ve kâr amacı taşımamayı daima korur, (c) toplumsal cinsiyet, etnik köken, dini ve kültürel farklılıklara dayalı farklı bakış açılarını kapsayıcı bir anlayışla dikkate alır, (d) uzun vadeli düşünmeye ve sorunların kökünde yatan nedenlerle başa çıkmaya önem verir, (e) insanları dinlemeye ve karşılıklı öğrenmeye değer verir.

 

TÜRKİYE FELSEFE KURUMU

Türkiye Felsefe Kurumu 1974 yılında kurulmuştur. Kuruluş amaçları arasında; kişinin yaşamında ve kamu hayatında felsefî bilgiye olan ihtiyacın farkına varılmasına katkıda bulunmak, Türkiye’de felsefeyi dört duvarın dışına çıkararak toplumsal işlevini görmesine yardımcı olmak, uluslararası çalışmalar yapmak ve Türkiye’de yapılan çalışmaları dünya düzeyinde tanıtmak bulunmaktadır.

Bu amaçları gerçekleştirmek için Kurum, 1974’ten bu yana ulusal ve uluslararası seminerler düzenlemekte, çeşitli aralıklarla felsefe eğitimiyle ilgili toplantılar gerçekleştirmekte ve yayın yapmaktadır. Bakanlar Kurulunun 28.10.1997 tarihli kararıyla, kamu yararına çalışan dernekler arasında yerini almıştır.

Türkiye Felsefe Kurumu 1979 yılından bu yana, UNESCO’ya bağlı Felsefe ve İnsan Bilimleri Konseyi’ne üye 13 Federasyondan biri olan Uluslararası Felsefe Kuruluşları Federasyonunun (FISP) üyesidir. Bu üyeliğiyle, uluslararası felsefe çalışmalarının fildişi kuleden çıkmalarına önemli katkılarda bulunmuş ve Türkiye’nin uluslararası felsefe dünyasında yerini almasını sağlamıştır. Bu çalışmalar sayesinde Kurum, 2003 yılında, FISP tarafından beş yılda bir düzenlenen Dünya Felsefe Kongrelerinin yirmi birincisine evsahipliği yapmıştır. Kurum, ülkemizde Ulusal Felsefe Olimpiyatlarını düzenlemekte ve bu yarışmada birincilik ve ikincilik kazananların Uluslararası Felsefe Olimpiyatlarına  katılmasını sağlamaktadır.

Kurum, bir çeviri dizisi (iki dilli), bir Türk Felsefesi (Simurg) dizisi, bir konferanslar dizisi ve başka kitaplar yayınlamaktadır. Bugüne kadar 29 kitap ve 1994 – 1999 yılları arasında yılda üç defa çıkan Türkiye Felsefe Kurumu Bülteni’ni yayımlamıştır. Institut International de Philosophie (IIP, Paris) tarafından yayımlanan Bibliographie de Philosophie’ye Türkiye’de Felsefe alanında yayımlanan telif ve çeviri eserlerini tanıtmaktadır.

Kurumun İstanbul Komitesi 1989 yılından beri aralıksız olarak, İstanbul Sonbahar Seminerlerini düzenlemektedir. İstanbul’da 1994 yılından beri yılda iki toplantı düzenleyen Sivil Toplum Kuruluşları Hareketini başlatan beş kuruluştan biridir.

Kurumun bir İstanbul Komitesi ve dört birimi –Çocuklar İçin Felsefe, Hukuk Felsefesi, Biyoetik ve Fenomenoloji Birimleri–  vardır.

Merkezi Ankara’da bulunan Türkiye Felsefe Kurumunun 1 no.lu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’dir.

 

WAGENINGEN UNIVERSITY PHILOSOPHY CHAIR GROUP

Hollanda’da ulusal düzeyde tarım eğitimi 1876 yılında Wageningen kentinde başlamıştır. Wageningen Tarım Okulu, 1904 yılında yükseköğretim kurumuna dönüşmüş ve 1918 yılında Wageningen Üniversitesi, Ulusal Tarım Koleji adıyla resmi olarak kurulmuştur. 1968 yılında bu kolej “üniversite yasası” kapsamına alınarak Wageningen Tarım Üniversitesi adını taşımaya başlamıştır. 1997 yılında başlayan yeniden yapılanma sürecinde bu üniversite ile kamu tarım araştırmaları kurumları (DLO) birleştirilmiş ve 1998 yılında Wageningen University and Research Centers (Wageningen UR) doğmuştur.

Misyonunu “doğanın potansiyelini keşfetmek ve yaşamın kalitesini geliştirmek” olarak ifade eden Wageningen UR bir taraftan temel araştırmalarda öncülük yaparken aynı zamanda yaratıcı ve yenilikçi teknolojiler geliştirmeyi ve bunların dünya ölçeğinde hayata aktarılmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Wageningen UR doğa bilimleri ve sosyal bilimler arasında gerçek bir işbirliği ve etkileşime önem verir. Aynı şekilde Hollanda’da ve yeryüzünün her yerinde üniversite ve bilim merkezleriyle, kamu kuruluşlarıyla ve iş dünyasıyla birlikte çalışır.

Wageningen UR, günümüzde tek fakülte altında “Bitki Bilimi, Hayvan Bilimi, Çevre Bilimleri, Sosyal Bilimler, Agroteknoloji ve Gıda Bilimi” olarak beş ana bölümden ve bu bölümlerde yer alan 90 kadar kürsüden (chairgroups) oluşmaktadır. Araştırma fonlarına erişmeye yönelik iç ve dış yarışma, disiplinlerarası araştırma, güçlü bir uluslararasılaşma ve esnek modüllere dayalı eğitim üniversitenin başlıca özellikleri arasındadır.

Uluslararası üniversite sıralandırmalarında daima üst sıralarda yer alan Wageningen UR “Times Higher Education World University Rankings 2015-2016” tarafından dünyanın en iyi 47. üniversitesi olarak gösterilmiştir. Yine 2015 yılında yıl Ulusal Tayvan Üniversitesi (NTU) uluslararası üniversite sıralandırmasına göre dünyanın en iyi “tarım üniversitesi” olarak ilan edilmiştir.

2015-16 eğitim-öğretim yılında 20 lisans ve 28 yüksek lisans programı olan Üniversitede toplam olarak yaklaşık 10.000 öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilerin yine yaklaşık olarak yarısı lisans (BS), diğer yarısı ise yüksek lisans (MS) öğrencisidir. Yüksek lisans öğrencilerinin yaklaşık %40’ı yabancıdır ve 100 civarında ülkeden gelmektedirler.

Felsefe Kürsüsü, Wageningen UR Sosyal Bilimler Bölümünde yer alan İletişim, Felsefe ve Teknoloji Altbölümünün kapsadığı üç kürsüden birisidir. İnsanların, doğayla, hayvanlarla, gıdalarla ve tarımla olan ilişkilerinde var olan etik ve epistemolojik konulara / sorunlara odaklanan bu kürsü, farklı toplumsal ve kültürel ortamlarda bu alandaki etik düşünce ve davranış süreçlerini incelemeyi amaçlamaktadır.

Prof.Dr. MF (Marcel) Verveij’in başkanlığını yaptığı kürsüde, daimi (endowed) profesör olarak Prof. Dr. HGJ (Bart) Gremmen ile çok sayıda bilim insanı ve araştırıcı görev yapmaktadır.