logo

TR | EN

Proje Tanıtımı

Anasayfa » Proje Tanıtımı

Tarım ve Gıda Etiği Projesi – TARGET

 

Arka Plan

Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Geliştirilmesi (Prevention of Corruption and Promotion of Ethics Grant Scheme-PCP) projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa fonladığı, toplam bütçesi 2,5 milyon Avro olan bir hibe projesidir. Projenin sözleşme makamı T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi, yararlanıcısı ise Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kuruludur.

Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Geliştirilmesi (Prevention of Corruption and Promotion of Ethics Grant Scheme-PCP) başlıklı CFCU/TR2012/0123.01-02EuropeAid/136141/ID/ACT/TR kodlu hibe projesinin 500.000 Avro’luk bölümü Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) etik davranış ve yolsuzlukların önlenmesi ile ilgili farkındalık yaratma ve politika oluşturma kapasitelerini geliştirmelerini hedefleyen bir proje çağrısı ile ülkemizdeki STK’ların kullanımına sunulmuştur. Türkiye Biyoetik Derneği (TBD), 13 Ekim 2014 tarihinde başvuru süresi dolan çağrıya, “Türkiye’de Tarım ve Gıda Etiğinin Geliştirilmesi ve Tarım Alanındaki Paydaşların Etik Karar Verme Kapasitelerinin Arttırılması” (Promoting Agricultural and Food Ethics in Turkey and Improving the Ethical Decision-making Capacity of the Stakeholders in Agriculture-TARGET) başlıklı projesiyle başvurmuş ve değerlendirmeler sonucunda hibeden yararlanmaya hak kazanmıştır. Toplam bütçesi 85.606,00 Avro olan projenin giderlerinin %10’u TBD tarafından karşılanmaktadır.

 

İştirakçi Üyeler

Türkiye Biyoetik Derneği tarafından yürütülen Projenin biri ulusal, üçü yabancı olmak üzere dört iştirakçi üyesi (associate members) bulunmaktadır.

Ulusal iştirakçi genel merkezi Ankara’da bulunan Türkiye Felsefe Kurumu Derneği’dir.

Yabancı iştirakçilerden biri Avrupa Tarım ve Gıda Etiği Derneği (European Society for Agricultural and Food Ethics [EurSafe]dir.

İştirakçi üyeler içinde akademik kurum olarak Hollanda Wageningen Üniversitesi Felsefe Çalışma Grubu yer almaktadır.

Bir diğer Avrupalı iştirakçimiz ise genel merkezi Londra’da bulunan Gıda Etiği Konseyi(Food Ethics Council)’dir.

 

Genel Amaçlar

(a) Türkiye’de tarım ve gıda etiğini teşvik etmek; ilgili kamu kurumları, özel kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinde kapasite gelişimine katkıda bulunmak ve tarım ve gıda etiği alanında tüm toplumda farkındalık ve duyarlılık geliştirmek, (b) Tarım ve gıda sisteminde (var olan ve potansiyel) yolsuzlukların görünürlüğünü arttırmak ve bu konudaki önleyici çalışmaları desteklemek.

 

Özel Amaçlar

(a) Doğal kaynakların korunması, biyoçeşitliliğin muhafaza edilmesi ve iklim değişikliği ile mücadele edilmesi için çevre dostu tarım sistemleri ve uygulamaları konusundaki değer algısını yaygınlaştırmak ve geliştirmek, (b) Aile çiftçiliğinin varlığını sürdürmesinin değersel önemini vurgulamak ve bu amaca dönük öneriler üretmek, (c) Tarım işçileri ve kadın çiftçiler gibi tarımsal üretimin dezavantajlı aktörleri hakkındaki sorunların altını çizmek, (d) Sağlıklı ve yeterli gıdaya erişimde insan haklarının yerini vurgulamak, (e) Tarım ve gıda alanında yerel kültürlerin korunması konusundaki farkındalığı arttırmak, (f) Yerel ve mevsimsel ürünlerin öncelendiği ve gıdanın boşa harcanmasının önlendiği yeni bir tüketim kültürünü desteklemek, (g) Kent sakinlerinin gözünde tarımın itibarını yükseltmek ve onların tarımsal faaliyetlerde bulunmasını özendirmek, (h) Tarım ve gıda sisteminde yolsuzluğun boyutlarını ve görünüşlerini araştırmak ve önleyici öneriler geliştirmek.

 

Projenin Süresi

Proje resmi olarak 15 Ocak 2016 tarihinde başlamıştır. Proje süresi 15 ay olarak planlanmıştır.

 

İş Paketleri

Proje etkinlikleri beş iş paketi halinde toplanmıştır. Bunlar; Araştırma, Eğitim, Kongre, Dokümantasyon Merkezi ve Sivil Toplum Kuruluşu paketleridir.

Araştırma Paketi

Bu paket Öndeğerlendirme Toplantısı ile Survey olmak üzere iki ana eylemden oluşmaktadır.

Tarım ve gıda etiği ülkemizde henüz yeni gelişen bir kavram olduğundan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kamu Görevlileri Etik Kurulu gibi ilgili kamu kurumları, özel sektör, akademik çevreler, tüketici dernekleri ve üretici kuruluşları, STK’lar ve tarım – gıda yazarları ve programcıları gibi sistemin paydaşlarının bilgi paylaşımı ve ortak bir dil oluşturabilmesi için öndeğerlendirme toplantısı gerçekleştirilecektir.

Toplantının sonuçlarından hareketle, projede yapılması öngörülen survey için bir araştırma metodolojisi ve anket formu geliştirilecektir. Anketin uygulanmasında üniversitelerin ilgili bölümleri, STKlar ve meslek örgütleri yer alacaklardır.

Araştırma iş paketinde yer alan öndeğerlendirme toplantısı ve surveyin sonuçları bir değerlendirme toplantısında iştirakçilerimiz ve paydaşlarımızla paylaşılacak ve raporlanacaktır.

Eğitim Paketi

Tarım ve gıda uzmanlarının etik düşünme, değerlendirme ve karar verme kapasitelerini arttırmak için, seçilen 7 il merkezinde (Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İzmir, Samsun ve Şanlıurfa) birer eğitim kursu düzenlenecektir. Kursiyerler aralarında yaklaşık bir ay süre bulunan iki ayrı tarihte, birer tam gün olmak üzere kursa katılacaklar ve başarılı olanlar sertifikalandırılacaktır. Kursiyerlerin seçiminde cinsiyet eşitliğine ve paydaşların dengeli temsiline dikkat edilecektir.

Eğitimin ilk aşamasında etik sorunlar ve yolsuzluk hakkında teorik bilgiler verilecektir. Bu aşamada etiğin temel prensipleri, etik düşünmenin metodolojisi ve tarım ve gıda etiğinin temel konu alanları ele alınacaktır. Bir ay sonra gerçekleştirilecek ve aynı kursiyerlerle yürütülecek ikinci aşamada, örnek olaylar ve olgular üzerinde bilgilerini nasıl kullanabilecekleri ile ilgili uygulamalı eğitim verilecektir. Bu aşama etik bilgilerini meslektaşlarına ve çevrelerine nasıl aktaracakları konusunda temel eğitici eğitimini de içerecektir. İki aşama arasındaki zaman sürecinde, kursiyerler özellikle bu proje için tasarlanmış olan web sitesini kullanmak konusunda özendirilecektir. Kursiyerler kurs çalışmalarını ve vaka çözümlemelerini bu sanal platform yoluyla paylaşacaklardır. Eğitim çalışmaları uygun tekniklerle değerlendirilecektir. Eğitim faaliyetlerinin sonuçları ikinci değerlendirme toplantısında tartışılacak ve raporlanacaktır.

Kongre Paketi

Proje süreci içinde Uluslararası katılımlı 1. Ulusal Tarım ve Gıda Etiği Kongresi düzenlenecektir. Kongre için ilk duyuru projenin erken safhalarında yapılacak; kongre ise projenin son üç ayı içinde gerçekleştirilecektir. İki gün sürmesi planlanan kongrede, projenin araştırma ve eğitim çalışmalarının sonuçlarının paylaşımı yanında, tarım ve gıda etiğindeki son küresel deneyimler ve Türkiye’deki etkileri tartışılacak, vaka analizleri yapılacak, aynı zamanda tarım ve gıda alanında meslek etiği ve yükümlülükler ele alınacaktır.

Dokümantasyon Merkezi Paketi

Projenin dördüncü iş paketi, Tarım ve Gıda Etiği Dokümantasyon Merkezi’nin kurulmasıdır. Türkiye’de bir ilk olacak bu merkez, tarım ve gıda etiği hakkında bilgi sahibi olmak isteyen tüm bireyler yanında, tarım ve gıda uzmanları ve etikçilere hizmet edecektir. İlgili ulusal ve uluslararası yayınlar belirlenecek; belirlenen kitaplar ve süreli yayınlar satın alma ya da bağış yoluyla temin edilecektir.

Sivil Toplum Kuruluşu Paketi

Türkiye’nin ilk tarım ve gıda etiği sivil toplum kuruluşu bu proje kapsamında kurulacaktır. Ankara merkezli bu yeni STK uluslararası iletişim ağlarında yer alacaktır.

 

Projenin Görünürlüğü

Projenin görünürlüğünü artırmak için, proje süresince yoğun çaba gösterilecektir. Projenin faaliyet, sonuç ve çıktıları, basılı yayın, sosyal medya ve TV/radyo programları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır. Projenin bütün faaliyetlerinin çıktılarını ve üretilen materyalleri kapsayan bir sonuç raporu basılacaktır. Bu raporda önerilere de yer verilecektir.

 

Projenin Sürdürülebilirliği

Projenin sürdürülebilirliğinin en büyük güvencesi, proje etkinlikleri yoluyla paydaşlarda sağlanacak olan kapasite gelişimidir. Bunun yanında tarım ve gıda etiği alanında uzun zamandır ihmal edilen akademik ve düşünsel çalışmalar, hem proje kapsamında kurulacak STK hem de oluşturulacak Dokümantasyon Merkezi aracılığıyla canlanmış olacaktır. Program süresince üniversitelerde tarım ve gıda etiği alanında akademik birimler kurulması ve akademik programların başlaması konusunda da çaba gösterilecektir.